Foreningen
Danske Kultur- og Pilgrimsruter
 
 
 
   
 
Kontingent pr. år   
for enkeltpersoner: 100 kr.
for foreninger m.v.: 200 kr.
 
   
 
   
Referat fra:
Årsmødet, 13. januar 2018 i Aalborg/ Nr. Uttrup
 
Deltagere:
Nordjysk pilgrimsforening: Ernst Hansen, Gundhild & Peter Grarup
Roskilde Pilgrimsforening: Karin Førslev
Den danske Klosterrute: Karen-Marie Holst
Viborg Pilgrimscentrum: Sten Rasmussen, Ulla Kobberup
Birgittaforeningen: Helga & Peter Moos
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring: Dora Nielsen
Rold Skov Natur- og Kulturcenter: Uffe Westerberg
Fodslaw: Jette Andersen, Bo Nielsen, Poul T Nielsen, Povl Li Nielsen
Danske Santiagopilgrimme: Vibeke Mørdrup, Tone Kirkeby, Grethe Dyrbye, TroelsBeck
 
Velkomst v. Gundhild Grarup
 
De deltagende foreninger fortalte kort om deres forenings aktiviteter.
 
Frokost.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent:
Peter Grarup blev valg med Troels Beck som referent.
 
Dirigenten: Desværre kom indkaldelsen til årsmødet for sent ud til enkelte, derfor vil jeg høre om der er protester mod at vi gennemfører generalforsamling. Det var der ikke. Peter Grarup: ”Generalforsamlingen har vedtaget sin egen beslutningsdygtighed”.
 
2. Formandsberetningen v. Ulla Kobberup Se denne  HER
 
3. Regnskab.
I det første år har der ikke været den store aktivitet. Vi har fået kr. 2.600 ind i medlemskontingenter. Udgifter har selv hver især afholdt. Udgifterne til møde i Luxemburg er dækket af Pilgrimssekretariatet i Trondheim.
Vi har søgt fondspenge til det kommende seminar i Jelling og har opnået en bevilling på kr. 13.300 fra Velux-seniorfonden.
Tak til kasserer, Uffe.
 
4. Budget. Der er ikke lavet et budget for det kommende år. Kontingent vedtaget uændret til kr. 200 pr. forening (og kr. 100 for enkelt medlem).
 
5. Indkomne forslag.
 
Bestyrelsen foreslog enkelte mindre ændringer i vedtægterne:
 
- generalforsamlingen afholdes i januar kvartal
- valg af formand sker som selvstændig punkt på generalforsamlingen. Formanden vælges i ulige år.
- hver foreningen har 3 stemmer.
 
Tilføjet blev det:
- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst tre medl. er tilstede.
I paragraf 8: - Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside inden årsmødet.
 
De samlede ændringer blev godkendt enstemmig.
 
6. Valg af formand. Uffe Westerberg blev valgt for to år.
 
7. Valg af bestyrelse.
Troels Beck genvalgtes, Karin Førslev fra Roskilde Pilgrimsforening, begge for to år.
Elisabeth Knox-Seith valgtes for ét år.
Jette Amdi Andersen, Fodslaw valgtes som suppleant.
 
8. Valg til styregruppen Olavvejen. Uffe og Vibeke valgtes
 
9. Revisor. Poul Erik Olsen, valgt
 
10. Eventuelt
Uffe takkede den afgående formand, Ulla for hendes store brobyggerarbejde, og tilføjede: Det har været sjovt og interessant at arbejde med dig i det europæiske arbejde.
Ulla takkede Gunhild. Når du er med i arbejdet så er tingene i orden.
 
Næste bestyrelsesmøde planlægges til ultimo februar.
 
Ref: Troels Beck
 
   
   
Bestyrelsen
(Bestyrelsen efter årsmødet 13. januar 2018)
 
Formand, kasserer & web-redaktør
Uffe Westerberg,
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Tlf.: 23 33 50 88
Mail: projektleder(at)roldskov.info
 
Facebook ansvarlig:
Vibeke Mørdrup,
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 26 15 71 73
Mail: v.moerdrup(at)gmail.com
 
Sekretær
Troels Beck
Danske Santiagopilgrimme
Tlf.: 20 66 26 49
Mail: trbeck(at)gmail.com
 
Karin Førslev,
Roskilde Pilgrimsforening
Tlf.: 40 10 40 98
Mail: karin.foerslev(at)gmail.com
 
Elizabeth Knox-Seith,
Tlf.: 33 11 14 05
Mail: knox-seith(at)mail.dk
 
Suppleant:
Jette Amdi Andersen,
Fodslaw
Tlf.: 20 33 06 91
Mail: jette.amdi(at)hotmail.com
 
Revisor
Poul Erik Olesen,
Pilgrim Mors

 
   
 
Bankkonto
i Jutlander Bank: 9806-2073834905
 
CVR-nummer: 38625527
 
 
  
Bestyrelsens forum
Kræver password
 
       
  
Foreningens vedtægter
(Uddrag)
 
§ 2 FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er:
- at være paraplyorganisation for foreninger m.m. og derigennem skabe et fælles forum for pilgrimsvandring og kulturhistorisk vandring i Danmark.
- at repræsentere og formidle den europæiske kulturrute ”The Route of Saint Olav’s Ways” i Danmark.
 
§ 3. MEDLEMSKAB
Foreningen er åben for foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der vil arbejde for foreningens formål.
 
Vedtægterne (pdf)  Læs mere
 
   
 
       
   
Referater fra årsmøder
 
21. januar 2017
i Viborg Pilgrimscentrum
 
13. januar 2018
Nr. Uttrup Kirke, Aalborg
 
 
 
Referater fra
bestyrelsesmøder
 
 
 
 
 
 
Danske Kultur- & Pilgrimsruter  | kulturogpilgrimsruter@gmail.com